MISM 2020 Logo


Contacts

University blv. 15

devonxona@samdu.uz

Maysara Salakhitdinova

smaysara@yandex.ru

smaysara@yandex.ru

mism@magn.ru